Контакты

По всем вопросам 
обращайтесь:

Республика Беларусь
220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 13

тел. 267-91-05

E-mail: estet_fac@bspu.by

 


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

 

События
МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

VII Международной студенческой

научно-практической конференции

«ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

22 апреля 2020 года

 

МУЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

MUSICAL CULTURE OF BELARUS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Жукова Елизавета

Zhukova Elizavetа

БГПУ (Минск)

Науч. рук. – В.А. Черняк, кандидат искусствоведения, доцент

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о музыкальной культуре Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.

Annotatin.The article deals with the question of the musical culture of Belarus during the great Patriotic war.

Ключевые слова: народноетворчество Белоруссии, Великая Отечественная война, хор, патриотизм,

Key words:opera; aria; vocal repertoire; musician teacher; stages of work; bel canto style.

З першых дзен Вялікай Айчыннай вайны Беларусь стала арэнай жорсткіх баёў Савецкай Арміі з фашысцкімі захопнікамі. Многія дзеячы мастацтва ўступілі ў рады дзеючай Арміі або пайшлі ў партызанскія атрады. Але развіцце беларускага мастацтва не спынілася. І ў далекім тыле, і ў непасрэднай блізасці ад фронту беларускія музыканты працавалі з вялікім напружаннем творчых сіл, уносілі свій пасільны ўклад у агульную справу разгрома ворага.

Ва ўмовах, калі тэрыторыя Беларусі была акупіравана, голас беларусаў-патрыетаў – пісьменнікаў, акцераў, мастакоў, музыкантаў – гучаў як заклік да чалавечнасці, да з’яднання ўсіх антыфашысцкіх сіл, як патрабаванне справядлівай кары за пачварныя злачынства гітлераўцаў на захопленай імі зямлі.

Незабыўнае ўражанне рабілі тады гнеўныя, усхваляваныя выступленні ў друку і па радыё выдатных паэтаў Беларусі, глыбока краналі вершы Я.Купалы, Я.Коласа, П.Глебкі, М.Танка, П.Броўкі, прасякнутыя глыбокім і палкім патрыятізма. Яны натхнялі дзеячаў культурнага фронту Беларусі – музыкантаў, кампазітараў – на актыўную творчасць.

Вялікую канцэртна-выканаўчую работу ў прыфрантавых раёнах і ў глыбокім тыле праводзілі артысты Беларускага тэатра оперы і балета. Яны выступалі перад воінамі Савецкай Арміі ў шпіталях, перад рабочым і калгаснікамі. Некоторыя артысты працавалі ў оперных тэатрах Масквы, Куйбышава, Ташкента, Свярдлоўскага, Фрунзе, Алма-Аты.

Не спынялася ў гады вайны і канцэртная дзейнасць Беларускага ансамбля песні і танца. За час вайны ансамбль даў сотні канцэрты. У цяжкі ваенны час, ва ўмовах пастаянных пераездаў і шматлікіх канцэртаў артысты ансамбля развучвалі новыя творы савецкіх кампазітараў, удасканальвалі сваё прафесіянальнае майстэрства. У праграмах канцэртаў побач з патрыятычнымі творамі шырока гучалі беларускія народныя песні, творы беларускіх кампазітараў.

Пасля вызвалення ўсходніх раенаў Беларусі восенню 1943 г. ансамбль вярнуўся на радзіму і тут працягваў сваю канцэртную дзейнасць.

Паспяхова працякала ў гады вайны канцэртная дзейнасць ансамбля Беларускай ваеннай акругі, у склад якога ўваходзілі хор, салісты, аркестр народных інструментаў і танцавальная група(мастацкі кіраўнік А.Усачоў, дырыжор аркестра Г.Жыхараў). рэпертуар ансамбля ўключаў творы рускіх і зарубежных кампазітараў-класікаў, савецкіх кампазітараў, ваенныя і патрыятычныя песні, народную музыку. Нязменным поспехам у праграмах ансамбля карысталася сюіта на беларускія народныя тэмы, беларускі танец “Янка”.

Выступленні ансамбля праходзілі звычайна ў франтавой паласе, недалека ад перадавой лініі. Артыстам часта даводзілася выступаць у шпіталях перад раненымі воінамі Савецкай Арміі, перад насельніцтвам вызваленных раёнаў.

Многа і ўпарта працавалі ў час вайны і беларускія кампазітары. Вайна раскідала іх па ўсёй краіне. Адны ў часцях дзеючай арміі са зброяй у руках абаранялі Радзіму, другія ў складзе канцэртных брыгад выступалі перад воінам Савецкай Арміі, аказвалі дапамогу армейскай мастацкай самадзейнасці. Частка кампазітараў знаходзілася ў эвакуацыі – у Саратаве, Свярдлоўску, Уфе, Таджыкістане, Казахстане.

У гады вайны беларускія кампазітары працавалі ў розных жанрах музычнай творчасці – песенным, кантатным, харавым, сімфанічным, камерна-інструментальным, у жанры оперы, музычнай камедыі і інш.

Вядучае месца па аператыўнасці ўвасаблення актуальнай тэмы і масавасці распаўсюджання заняў песенны жанр. Былі створаны песні пра герояў Савецкай Арміі, воінскія злучэнні, доблесную працу савецкіх людзей у тыле, Беларусь. Лепшыя песні гэтых гадоў вызначаюцца прастатой музычнай мовы, вобразнасць, рэльефнасцю меладычнай лініі, сувяззю з нацыянальным фальклорам. Так, Р.Пукст у першыя месяцы вайны ўвайшоў у склад адной з франтавых брыгад. Менавіта тады кампазітар напісаў песню “Партызан” для хору з фартэпіяна(або баянам) на словы В.Лебядзева-Кумача. Пасля яна фалькларызавалася ў Беларусі і яе варыянты былі запісаны ад хору сяла Азерышчына. С.Палонскі звязаў свой лес з буйнейшым харавым калектывам – Беларускім ансамблем песні і танца, з якім ен ездзіў па краіне. Гэта спрыяла творчасці кампазітара, стварэнню ім харавых твораў. У репертуар ансамбля ўвайшлі хор С.Палонскага “На захад”(словы М.Машары), “Песня пра Сібір”(словы А.Смердава). У 1943г. у сувязі з пачаткам вызвалення тэрыторыі Беларусі С.Палонскі напісаў харавы твор “Будзем сеяць, беларусы”(словы П.Броўкі).

………………………………….

С полным текстом статьи можно будет познакомиться в сборнике материалов конференции.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К СТАТЬЕ


ВЕДУЩИЕ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА XXВЕКА: К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

LEADING SCHOOLS OF DESIGN OF THE XX CENTURY: TO THE 100TH ANNIVERSARY

 

Д. С. Дашкевич

D. S. Dashkevich

БГПУ (Минск)

Науч. рук. – П. А. Кашевский

Аннотация:

В начале XX в. появились крупные центры подготовки дизайнеров, которые сыграли заметную роль не только в профессиональном оформлении дизайна, но и в культуре в целом: Баухауз в Германии, ВХУТЕМАС в России, УНОВИС в Витебске. Благодаря этим школам уже к концу XX в были заложены все основные направления и тенденции дизайна.

Annotation:

At the beginning of the XX century. large centers for the training of designers appeared, which played a significant role not only in professional design design, but also in culture as a whole: the Bauhaus in Germany, VKHUTEMAS in Russia, UNOVIS in Vitebsk. Thanks to these schools, by the end of the 20th century, all the main directions and trends of design were laid.

Ключевые слова: школы дизайна; ВХУТЕМАС; УНОВИС; Баухаус

Key words: design schools; VKHUTEMAS; UNOVIS; Bauhaus

В основе всех мировых школ дизайна лежат образовательные концепции, так или иначе восходящие к опыту ВХУТЕМАСа-Баухауса-УНОВИСа. Базовыми знаниями мирового дизайнерского образования весь ХХ век являлась пропедевтика: элементарные вводные курсы, учившие видеть простое в сложном, расщеплять любую форму - на геометрические первоэлементы, жизнь - на функциональные процессы. Сама по себе модернистская парадигма есть по сути как бы система художественного образования. Школа приёмов, с помощью которых можно анализировать всю предшествующую культуру, переконструировать существующую и строить новый мир - целесообразный, технологичный, функциональный и социально справедливый.

Баухаус – это учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 г., а также художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения. На протяжении своего существования этой школой руководили выдающиеся деятели своего времени: Вальтер Гропиус, Ханнес Мейер и Мис ван дер Роэ.

Баухаус является уникальным образовательным учреждением потому что, идея Баухауса заключается в «новом единстве искусства и технологии». Влияние идей Баухауса наиболее заметно в функциональной архитектуре современных офисов, фабрик и т.п. Методические разработки в области художественного восприятия, формообразования, цветоведения легли в основу многих теоретических трудов и не потеряли до сих пор своей научной ценности.

25 апреля 2019 г. германская школа отмечала свой столетний юбилей. К этой дате было приурочено большое количество мероприятий. Например, в Берлине, в Das Brohan-Museum, с 24 января по 5 мая проходила выставка «От декоративно-прикладного искусства до Баухауз. Искусство и дизайн – новое единство!» (Von ARTS and CRAFTS zum bauhaus). Ее экспозиция посвящена связи Баухауса с европейским модернизмом. В январе в Сан-Пауло действовала выставка о влиянии Баухауз на традиционное искусство американских континентов. А роттердамский музей Boijmans Van Beuningen до 26 мая этого года организует экскурсионный тур по городу, охватывающий ключевые места, связанные с школой Баухаус. В Москве, помимо выставки в Музее Щусева и других мероприятий, 25 апреля в Российской государственной библиотеке искусств стартует выставка "Игры в BAUHAUS". А также в Москве было создано большое количество плакатов, посвящённых этому событию.

ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) — московское учебное заведение, созданное в 1920 г. в Москве путём объединения первых и вторых Государственных свободных художественных мастерских, образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Наследие ВХУТЕМАСа — не просто история или опыт методики преподавания, а сложная совокупность профессиональных средств и приемов (прежде всего новой архитектуры и дизайна), средств первичных, формировавшихся в стенах этих учебных заведений.

«В такие переломные эпохи в развитии художественного творчества резко возрастает интенсивность генерирования новых формообразующих идей. Их бывает во много раз больше, чем практически возможно освоить на этапе становления нового стиля. Большая часть из них остается в виде нереализованного наследия, из которого затем непрерывно черпают творческие идеи последующие поколения художников»[1, с.10].

………………………………….

С полным текстом статьи можно будет познакомиться в сборнике материалов конференции.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К СТАТЬЕ


ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

CHOREOGRAPHIC ART: FORMATION AND DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Н.А. Дорохович

N. А. Dorokhovich

БГПУ (Минск)

Науч. рук. – Н.Г. Мазурина, кандидат филологических наук, доцент

 

Аннотация. Статья посвящена развитию профессионального хореографического образования на территории Республики Беларусь. Выделены основные исторические этапы его зарождения и становления. Проанализировано развитие профессионального образования в области хореографического искусства на современном этапе: среднее специальное образование (БГХГК); высшее образование (БГПУ, БГУКИ, БГАМ). Сформулирован вывод о перспективах развития хореографического образования, требующий научно-инновационной деятельности.

Annotatin. The article is devoted to the development of professional choreographic education in the Republic of Belarus. The main historical stages of its origin and formation are highlighted. The development of professional education in the field of choreographic art at the present stage is analyzed: secondary specialized education (BHHGK); higher education (BSPU, BSUKI, BGAM). The conclusion is formulated on the prospects for the development of choreographic education, which requires scientific and innovative activity.

Ключевые слова: хореографическое искусство; развитие профессионального образования; среднее специальное образование; высшее образование.

Key words: choreographic art; development of vocational education; secondary special education; higher education.

Хореографическое искусство с давних времен являлось притягательным для людей различного социального статуса. С одинаковой увлеченностью исполнялись различные «па» как во дворце у магнатов, так и на простом крестьянском торжестве. Хореография берет свои корни из фольклора, поэтому танец можно назвать не только душой народа, но и духовным оберегом. Танцем сопровождалась вся человеческая жизнь: от рождения до смерти. Все значимые события в жизни людей находили свое отражение в духовно-пластическом выражении.

Зарождение профессионального хореографического образования на территории Беларуси ученые относят к XVIII веку. Знатные магнаты (Радзивилы, Сапеги, Огинские и др.) имели в своих владениях театральные труппы, среди которых обязательно была и балетная. Балетные спектакли, или балетные номера в оперных и драматических постановках, пользовались необычайной популярностью. Артисты обладали достаточно высоким уровнем хореографической подготовки, некоторые из них составили впоследствии основу королевского балета в Варшаве. В этот период на территории Беларуси (Слуцк, Слоним, Гродно) действовали балетные и театральные школы, где дети могли изучать основы танца [3]. Обучение хореографическому искусству также нашло продолжение в культуре XIX века.

Значительный вклад в развитие белорусского хореографического искусства внесла Первая белорусская труппа И. Буйницкого, созданная в начале XX века. Коллектив являлся синтетическим и состоял из трех групп: драматической, хоровой и танцевальной. Танцевальный репертуар труппы был достаточно широким: «Лявоніха», «Юрка», «Мяцеліца», «Верабей», «Антошка», «Чабор» и др. [3].

Становление профессионального хореографического образования на территории Беларуси относится к первой четверти XX века, когда при Минском музыкальном техникуме был открыт хореографический класс. В 1939 году начало действовать хореографическое отделение в Минском театральном училище [1].

На современном этапе профессиональное хореографическое образование в Республике Беларусь имеет двухуровневую систему:

  1. Среднее специальное образование.
  2. Высшее образование.

К учреждениям образования первого уровня относится Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж (БГХГК), осуществляющая подготовку профессиональных артистов балета.

………………………………….

С полным текстом статьи можно будет познакомиться в сборнике материалов конференции.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К СТАТЬЕ


РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

НА УРОКАХ МУЗЫКИ

IMPLEMENTING PERSONALITY-ORIENTED APPROACH AT MUSIC LESSONS

Кужева А.В., Иванова М.В., кандидат педагогических  наук

Kuzhava A.V., Ivanova M.V.

БГПУ (Минск)

 

Аннотация Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы современного общего музыкального образования: реализации личностно-ориентированного подхода на уроках музыки. Обоснована актуальность заявленной проблемы в связи с современным социальным запросом, а также в контексте профессиональной педагогической  деятельности молодого специалиста. Рассмотрены механизмы обретения ребенком личностных смыслов музыкального искусства во всем его многообразии посредством вхождения в музыкально-коммуникативное поле.

Abstract. The article considers a vital problem of contemporary general musical education: implementing personality-oriented approach at music lessons. The actuality of declared problem is grounded in connection with the contemporary social request, also in the context of professional pedagogical activity of a junior specialist. The mechanisms of acquiring by a child the personality senses of musical art in its diversity by the means of entering the musical-communicative field are considered.

Ключевые слова: музыкально-образовательный процесс, личностно-ориентированный подход, урок музыки, музыкально-коммуникативное поле.

Key words: musical-educational process, personality-oriented approach, music lesson, musical-communicative field.

Требования к результатам освоения образовательной программы начальной ступени общего образования, сформулированные в государственном образовательном стандарте, обусловливает необходимость поиска форм и методов реализации личностно-ориентированного подхода на материале конкретной учебной дисциплины[1].Однако, в связи со спецификой общего музыкального образования, решение данной проблемы в рамках музыкальных занятий разработано, на наш взгляд,  не достаточно широко.

Прежде всего, следует рассмотреть, сущность личностно-ориентированного подхода в музыкально-образовательном процессе, которая  заключается в его направленности на решение проблем индивидуального творческого развития личности обучающегося, становления субъектности, культурной идентификации (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, Л. С. Выготский, И. С. Якиманская и др.). Конкретизируется этот подход в следующих принципах: субъектности, вариативности, природосообразности (соответствия педагогических воздействий природе человека), гуманизации  музыкально-педагогического образования [2, 3].

В системе дополнительного и профессионального музыкального образования, где реализация образовательного процесса опирается на индивидуальную форму проведения учебных занятий, реализация личностно-ориентированного подхода – естественна. С другой стороны, организация общего музыкального образования предполагает коллективные формы учебной музыкальной деятельности: хоровое исполнительство, ансамблевое музицированиена музыкальных инструментах, пластическое интонирование, шумовой оркестр и др.В этой связи у молодого специалиста – учителя музыки может сформироваться ограничивающее убеждение о невозможности реализации образовательного процесса на уроке музыки в опоре на личностно-ориентированный подход. 

В то же время роль общего музыкального образования в процессе  формирования личности ребенка, его духовной сферы, нравственных качеств сложно переоценить. Восприятие, осознание и воспроизведение ребенком музыкального сочинения происходит в том случае, когда оно имеет воздействие на личность воспринимающую (Н. Я. Брюсова, А.  А. Шеншин). В. А. Сухомлинский говорил о том, что если еще  «в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребенок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту - маленький человек осознает свое достоинство…» и подчеркивал, что « музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека» [4, с. 20]. Д. Б. Кабалевский  в своей концепции музыкального воспитания подчеркивает уникальность урока музыки, имеющего своим предметом само музыкальное искусство во всей многомерности его содержания [5].

………………………………….

С полным текстом статьи можно будет познакомиться в сборнике материалов конференции.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К СТАТЬЕ


ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В АВТОПОРТРЕТЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

INTERPRETATION OF A PERSON'S PERSONALITY IN A SELF-PORTRAIT: A HISTORICAL RETROSPECTIVE

МДБазылюк

M. D. Bazyliuk

БГПУ (Минск)

Науч. рук. – Ю. Ю. Захарина, доктор искусствоведения, доцент

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности эволюции автопортрета.  Выделяется три основных этапа развития автопортрета: эпоха Возрождения и Новое время; XIX век;  ХХ и начале XXI века. Делается вывод, что в современном искусстве автопортрета наметилась тенденция к иносказанию.

Annotatin. The article reveals the features of the evolution of the self-portrait. There are three main stages of self-portrait development: the Renaissance and Modern times; the XIX century; the XX and the beginning of the XXI century. It is concluded that in the modern art of self-portrait there is a tendency to allegory.

Ключевые слова: автопортрет, портретный жанр, трансформация приемов композиционного замысла

Key words: self-portrait, portrait genre, transformation of techniques of compositional design

Портрет – один из тех жанров искусства, в котором с давних времен мастера стремились запечатлеть особенности образа человека. Возникшая в древних цивилизация портретная живопись на протяжении многовекового развития претерпела значительные изменения. Образы богов (цивилизации Древнего Востока), а затем и героев (Античность) стали прообразами «героев» своего времени. Идеализированные черты, которыми наделяли мастера живописи, скульптуры сверхреальных существ транспонировались из реальности. Безусловно, образцом для создания даже далеких от сходства с моделью портретных образов царей, фараонов был обобщенный образ правителя. Но портрет, создаваемый мастерами  древних цивилизаций, еще не обладал теми чертами, которые позволяли бы заключить об индивидуальности облика модели.

Со временем портрет утвердился одним из востребованных в обществе жанров изобразительного искусства. Портреты стали классифицировать по видам изображения (поясной, погрудный портрет, бюст (в скульптуре), портрет в полный рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа и др.). По характеру изображения выделились две основные группы: парадные и камерные портреты. Портрет передает не только индивидуальные черты портретируемого, но и отражает эпоху, в которую жил человек. Но с развитием технологий, появлением фотоаппарата роль живописного портрета в создании фиксированного образа человека стала оспоримой. Художники XIX века искали новые формы запечатлеть индивидуальность – те, которые бы не уступали фотографии, но сохраняли “природное” естество модели.

Одной из разновидностей портрета с эпохи Возрождения стал автопортрет - изображение художником самого себя. Автопортреты не получили столь масштабного развития, как портретный жанр в целом, однако, в них отразились те художественно-стилевые тенденции, которые в более вольной интерпретации мог выразить автор.

В наиболее ранних автопортретах А. Дюрера художник показывается как особа отрешенная («Автопортрет», 1500). Мастер изобразил себя в образе творца, с длинными волосами, пронзительным взглядом. Он спокоен, благороден, красив. Колорит картины темный, но в композиции выделяется два ярких «пятна»: тонкие пальцы правой руки, которая прижата к груди, и лицо с темными глазами. Само изображение художника анфас не характерно для времени, в котором жил художник. В основном, портреты в эпоху Возрождения писали с изображением человека в профиль или с поворотом головы на 3/4. Слева изображена монограмма художника и год создания картины, справа надпись латинскими буквами: «Я Альбрехт Дюрер из Нюрнберга написал себя так вечными красками в возрасте 28 лет». ………………………………….

С полным текстом статьи можно будет познакомиться в сборнике материалов конференции.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К СТАТЬЕ